Etiske retningslinjer og bæredygtighed

Etiske retningslinjer og bæredygtighed

Vores arbejde med bæredygtighed

Bæredygtig udvikling betyder udvikling, der opfylder behovene hos de mennesker, der lever nu, uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at tilfredsstille deres behov. Vores arbejde med bæredygtighed omfatter samfundsansvar, vores eksterne og interne interessenter.

Nordic Crane vil stræbe efter bæredygtig udvikling for klima og miljø, økonomi og sociale forhold.

Sociale forhold
Gennem vores arbejde ønsker vi at sikre sundhed, fremme livskvalitet og sikre lighed, inklusion og anstændigt arbejde for alle.

Nordic Crane arbejder aktivt for et arbejdsmiljø præget af ligeværdighed, mangfoldighed og gensidig respekt, hvor alle har mulighed for at bidrage til virksomhedens succes og realisere deres eget potentiale. Medarbejdere og andre, der er involveret i Nordic Cranes virksomhed, vil blive behandlet på en måde, der ikke diskriminerer i forhold til køn, hudfarve, religion, alder, handicap, seksuel orientering, statsborgerskab, social eller etnisk oprindelse, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab eller andre omstændigheder. Nordic Crane tolererer ikke nogen form for diskrimination eller chikane på nogen af vores arbejdspladser. Vi har en whistleblowing kanal, der er i overensstemmelse med norsk lovgivning og EU-direktivet om beskyttelse af whistleblowere.

Nordic Crane har en grundlæggende respekt for internationale menneskerettigheder. Nordic Crane vil ikke købe produkter eller tjenester, der er baseret på tvangsarbejde, slavearbejde, børnearbejde, social dumping eller som er produceret i modsætning til retten til et organiseret arbejdsliv.

Nordic Crane er certificeret i henhold til ISO 45001:2018 siden 04.12.2023, hvilket har til formål at skabe sikre og sundhedsfremmende arbejdspladser, forebygge arbejdsskader og nedsat helbred samt forbedre arbejdsmiljøet.

Miljø og klima
Klimatruslen er vor tids største samfundsudfordring, og en god ressourceudnyttelse af vores maskiner er afgørende for en fortsat miljøvenlig vækst.

For at bidrage til en bedre fremtid tager vi miljøet alvorligt. Når vi investerer, tænker vi grønt og sikrer, at nye maskiner lever op til markedets miljøkrav. Vi har allerede 100% elektriske bæltekraner, mobile tårnkraner, der kan køre på el og mobilkraner, der kører på HVO miljødiesel og bioolie. Desuden har vi elektriske kranbiler til indendørs drift og lastbilkraner med de nyeste miljøklassifikationer. 
Vi har fokus på en miljøvenlig maskinpark og en stadig stigende reduktion af CO2-aftrykket. Helelektriske maskiner er allerede rullet ind hos os, og vi var de første i verden med en helelektrisk bæltekran. Vi er stolte af at være det grønne alternativ (i dobbelt forstand) og fortsætte dette vigtige arbejde for en grønnere fremtid. Nordic Crane – det grønne alternativ!

  • 100% elektriske bæltekraner
  • Mobiltårnkraner, der kan køre på el
  • Mobilkraner, der kører på HVO, miljødiesel og bioolie
  • Kranbiler med elektrisk enhed til indendørs drift
  • Lastbilkraner med den nyeste miljøklassificering

Forpligtelse over for samfundet – ansvar
Hos Nordic Crane bekymrer vi os om mennesker og miljøet omkring os.  Det er vigtigt for os at arbejde med en høj grad af sikkerhed, vi skal være åbne og ærlige i vores handlinger og kommunikation, og vi ønsker at bidrage til, at vores partnere også når deres mål.

Virksomheden investerer i at være en del af lokalsamfundet og vil støtte sport og kulturelt engagement. Vi ønsker også at hjælpe og give penge til dem, der har mere brug for dem, end vi har. Vi har i flere år doneret penge til børn i udviklingslande, og har et samarbejde med NSP Aid (North-South Partnership Aid) i Kenya.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er et sæt principper og værdier, der styrer organisationens beslutninger og handlinger med fokus på moral og integritet.

Formål
Etiske retningslinjer skal sikre, at Nordic Crane opererer på en måde, der er i overensstemmelse med samfundets forventninger og værdier. Vores ambition er at drive virksomheden på en sådan måde, at den kan opretholdes over tid uden at gå på kompromis med menneskeliv eller skade miljøet. For os handler det om miljø, sociale forhold og den måde, vi driver virksomheden på.

Vi har alle et ansvar for at lede hinanden i den rigtige retning og stræbe efter at træffe de rigtige valg.

Omfang
Vores etiske retningslinjer skal være i overensstemmelse med vores vision, vores værdier, interne procedurer og gældende love og bestemmelser.

Ansvar
Retningslinjerne gælder for Nordic Cranes organisationer, for hver enkelt medarbejder, kontraktansat personale og andre, der handler på vegne af Nordic Crane.

Virksomhedspraksis
Nordic Crane skal være kendt som en pålidelig virksomhed, der leverer kvalitet, og vores kunder og samarbejdspartnere skal have tillid til os og vores medarbejdere.

Nordic Crane og dets medarbejdere er forpligtet til at overholde gældende love og regler. Vi vil overholde en høj etisk standard og tage aktivt socialt ansvar i vores aktiviteter. Medarbejderne skal overholde de regler og retningslinjer, som kunden har fastsat for hver opgave. Nordic Crane vil bestræbe sig på at sikre, at underleverandører af varer og tjenesteydelser til virksomheden overholder en tilsvarende høj etisk standard. Nordic Cranes forretningskultur er præget af virksomhedens værdier om ærlighed, loyalitet og entusiasme. Over for kunder og samarbejdspartnere vil vi være kendetegnet ved styrke, sikkerhed og præcision.

Retfærdig konkurrence
Nordic Crane stræber efter høje forretningsetiske standarder og følger de rammer, der er fastsat af konkurrencereglerne på de markeder, hvor Nordic Cranes virksomheder opererer. Det gælder såvel i forhold til konkurrenter som til kunder og leverandører.

Bestikkelse og korruption
Nordic Crane tolererer ikke og modsætter sig alle former for korruption, direkte eller indirekte, bestikkelse eller anden uretmæssig fordel for forretningsmæssig eller privat vinding, hverken for virksomheden eller andre.

Gaver
Nordic Crane forbyder tilbud eller modtagelse af forretningsvarer – som kan udgøre eller synes at udgøre en utilbørlig påvirkning. Derudover kan forretningsmæssige fordele kun modtages eller tilbydes, hvis de er beskedne både med hensyn til værdi og hyppighed, og hvis tid og sted er passende.

Hvis det klart er forretningsrelateret, kan medarbejderen deltage i sociale sammenkomster, modtage forfriskninger eller underholdning, forudsat at omkostningerne er inden for rimelige grænser.

Gaver eller gæstfrihed må aldrig påvirke forretningsmæssige beslutninger og medfører ikke forpligtelser for medarbejderen eller Nordic Crane.

Fortrolighed
Nordic Crane er forpligtet til at beskytte alle fortrolige oplysninger, de får adgang til, det være sig om det er oplysninger, der tilhører virksomheden eller forretningspartnere, og ikke misbruge disse oplysninger.  Tavshedspligten gælder ikke kun eksternt, men også kolleger, der ikke har brug for de relevante oplysninger i deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet eller andre kontraktforhold med Nordic Crane er ophørt.

Ejendom og ressourcer
Medarbejderen skal behandle og opbevare Nordic Cranes aktiver på en forsvarlig måde og sikre dem mod ødelæggelse og misbrug. Brug af Nordic Cranes bygninger, udstyr, materialer, kapital og andre aktiver, der ikke er direkte relateret til virksomhedens drift, er forbudt uden tilladelse fra den øverste ledelse.

Interessekonflikter
Der er en interessekonflikt, når et personligt forhold, deltagelse i eksterne aktiviteter eller interesser i anden handel påvirker eller menes at påvirke ens beslutninger.

Medarbejdere må ikke have opgaver for eller ejerandele i konkurrerende virksomheder, med kunder eller leverandører.

Seksuelle ydelser
Nordic Crane er imod køb af seksuelle ydelser. Medarbejderen skal afstå fra at købe seksuelle ydelser, når han eller hun er på arbejde eller på forretningsrejse for Nordic Crane.

Stoffer
Nordic Crane er en stoffri arbejdsplads. Ingen må nyde eller være påvirket af alkohol eller andre stoffer, mens de arbejder for Nordic Crane.

Der kan dog serveres begrænsede mængder alkohol, når lokale etikette og særlige anledninger gør det egnet, forudsat at indtagelsen ikke kombineres med betjening af maskiner, kørsel eller andre aktiviteter, der ikke er forenelige med indtagelse af alkohol. Nordic Crane har sin egen stoffer- og spilpolitik.

Håndtering af udfordringer og afvigelser

Notifikation
Nordic Crane ønsker at have en åben virksomhedskultur, hvor det accepteres at rejse bekymringer og kritisere. Hvis du oplever eller overholder kritisable forhold, er du forpligtet til at sige fra. Kritisable forhold betyder overtrædelser af loven eller overtrædelser af klart kommunikerede interne retningslinjer.

Hvis en medarbejder hos Nordic Crane har mistanke om, at en beslutning eller handling kan krænke eller overtræde juridiske eller etiske forpligtelser, har han eller hun ret og pligt til at rejse sagen. Notifikation kan ske via Nordic Cranes whistleblowing kanal på hjemmesiden, til nærmeste leder, afdelingsleder, medarbejderrepræsentant, sikkerhedsdelegeret eller andre i organisationen.

Nordic Crane vil ikke implementere nogen form for sanktioner mod medarbejdere, der ansvarligt rapporterer mulige overtrædelser af Nordic Cranes etiske retningslinjer, gældende love eller andre kritisable forhold i virksomheden. Nordic Crane håndterer alle notifikationer på en ansvarlig måde.

Konsekvenser
Overtrædelser af Nordic Cranes etiske retningslinjer vil ikke blive tolereret. Overtrædelse af retningslinjerne kan medføre disciplinære sanktioner, afskedigelse og rapport til offentlige myndigheder.