Etiske retningslinjer og bærekraft

Etiske retningslinjer og bærekraft

Formål
Våre etiske retningslinjer skal sikre at alle som opptrer på vegne av Nordic Crane utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med bedriftens verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig atferd.

Bærekraft er viktig for oss. Vår ambisjon er å drive virksomheten på en slik måte at den skal kunne opprettholdes over tid, uten å gå på bekostning av menneskeliv eller skade miljøet. For oss handler det om miljø, sosiale forhold og måten vi driver selskapet på.

​Forretningspraksis
Virksomheten skal være kjent som et pålitelig selskap som leverer kvalitet.

Kunder og samarbeidspartnere skal ha tillit til virksomheten og dens med medarbeidere. Virksomheten og medarbeiderne forplikter seg til å rette seg etter gjeldene lover og forskrifter, etterleve en høy etisk standard og ta aktivt samfunnsansvar i sine aktiviteter. Medarbeideren skal innrette seg etter de regler og retningslinjer kunden har fastsatt for det enkelte oppdrag.

Nordic Crane vil etterstrebe at underleverandører av varer og tjenester til selskapet etterlever en tilsvarende høy etisk standard.

Nordic Crane skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av selskapets verdier:

  • Ærlighet
  • Lojalitet
  • Entusiasme

Rettferdig konkurranse
Nordic Crane setter høye forretningsmessige etiske standarder, og konkurrerer innenfor de rammer som konkurransereglene fastsetter i de markedene Nordic Crane opererer i. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører.

Bestikkelse og korrupsjon
Bestikkelser, korrupsjon og konkurransehindrende aktiviteter ødelegger markeder og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Nordic Crane tolererer ikke, og motarbeider, alle former for korrupsjon, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for selskapet eller andre.

Korrupsjon omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger virksomhetens omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko.

Bestikkelse er å tilby, betale, gi gaver eller utføre tjenester for å påvirke en forretningsavtale på upassende måte. Bestikkelse og korrupsjon, enten i forbindelse med offentlig ansatte eller kommersielle enheter, kan være direkte eller indirekte via tredjepart.

Gaver og gjestfrihet
Nordic Crane forbyr tilbud eller mottak av forretningsgoder – gaver, gjestfrihet, utgifter eller fordeler – som kan utgjøre en utilbørlig påvirkning. I tillegg kan forretningsgoder kun mottas eller tilbys dersom de er beskjedne både med tanke på verdi og frekvens, og dersom tidspunkt og sted er passende.

Dersom det er klart forretningsrelatert, kan medarbeideren delta på sosiale sammenkomster, motta servering eller underholdning, forutsatt at kostnaden er innenfor rimelighetens grenser.

Gaver eller gjestfrihet må aldri påvirke forretningsavgjørelser, og ikke medføre forpliktelser for medarbeideren eller Nordic Crane.

Likeverd, mangfold og respekt
Nordic Crane arbeider for et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, der alle har mulighet til å bidra til selskapets suksess og til å realisere sitt eget potensial. Medarbeidere og andre som er involvert i Nordic Crane sin virksomhet vil bli behandlet på en måte som ikke diskriminerer i forhold til kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, statsborgerskap, sosial eller etnisk opprinnelse, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller andre forhold. Nordic Crane tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering på noen av våre arbeidsplasser.

Vi skal møte de som blir berørt av vår virksomhet med respekt, dialog og medvirkning.

Nordic Crane har en grunnleggende respekt for internasjonale menneskerettigheter. Nordic Crane vil ikke kjøpe produkter eller tjenester som er basert på tvunget arbeid, slavearbeid, barnearbeid, sosial dumping eller som er produsert i motstand mot retten til et organisert arbeidsliv.

Konfidensialitet
Nordic Crane er forpliktet til å beskytte konfidensiell informasjon selskapet får tilgang til, det være seg informasjon tilhørende selskapet eller forretningspartnere, og ikke misbruke denne informasjonen. Slik konfidensiell informasjon kan omfatte informasjon angående sikkerhet, enkeltpersoner, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller andre typer lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor kollegaer som ikke har behov for de aktuelle opplysninger i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet, eller øvrige avtaleforhold med Nordic Crane har opphørt.

Interessekonflikter
Det er en interessekonflikt når et personlig forhold, deltakelse i eksterne aktiviteter eller interesser i annen handel påvirker eller antas å påvirke ens avgjørelser.

Medarbeiderne kan ikke ha oppdrag for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører.​

​Situasjoner som kan skape konflikt mellom individuelle, private interesser og Nordic Crane interesser, eller situasjoner som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på selskapets handlefrihet eller dømmekraft skal unngås.

Det er alltid i Nordic Crane interesse at medarbeiderne sier ifra om etiske problemstillinger.

Kjøp av seksuelle tjenester
Nordic Crane er imot kjøp av seksuelle tjenester. Medarbeideren må avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er i arbeid eller på forretningsreise for Nordic Crane.

Rusmidler
Nordic Crane er en rusfri arbeidsplass. Ingen skal nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeid for Nordic Crane.

Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøringer eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruken av alkohol.
Nordic Crane har egen rus- og spillpolicy.

Varsling
Nordic Crane har Policy for varsling

Med denne varslingspolicyen spesifiserer Nordic Crane hvordan ansatte som har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, kan handle uten å bryte lojalitetsplikten i arbeidsavtalen og lide arbeidsrettslige tiltak eller andre negative konsekvenser.

Formålet er å gi klare føringer for når og hvordan kritikkverdige forhold kan rapporteres i Nordic Crane i situasjoner der det ikke er relevant å bruke den ordinære ordningen for rapportering av hendelser. Alle avsløringer av alvorlige kritikkverdige forhold skal håndteres på en rettferdig og korrekt måte.

Policyen er utviklet med utgangspunkt i aktuell lovgivning (AML. kap. 2A )

Konsekvenser av brudd
Brudd på Nordic Crane sine etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert. Brudd på retningslinjene kan medføre disiplinærtiltak, oppsigelse/avskjed og rapportering til offentlige myndigheter.

Miljø
Vi i Nordic Crane skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling i samfunnet.

Dette skal vi oppnå gjennom å identifisere våre miljøaspekt, gjøre forebyggende tiltak, sørge for etterlevelse og kontinuerlig forbedring, samt stille krav til valg av leverandører av produkter og tjenester.

Vår ambisjon innen vår kjernevirksomhet er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å være det grønne alternativet.

Våre medarbeidere
I Nordic Crane skal hver enkelt medarbeider kjenne seg betydningsfull, og trives med sine arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø. Et synlig og tydelig HMS-lederskap, kombinert med engasjerte medarbeidere, er en forutsetning for å skape en sikker og trivelig arbeidsplass.

Vi skal ivareta arbeidstakerrettigheter gjennom samarbeid med fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, leverandørkjeder og offentlige myndigheter.

Samfunnsansvar
Gjennom å støtte opp om både sportslige og kulturelle arrangement ønsker vi å være med på å bedre opplevelsene og livskvaliteten i nærmiljøet. «Gleden er å være til nytte».

Vi er også involvert i flere prosjekt i samarbeid med NSP Aid (North-South Partnership Aid).​