Etiska riktlinjer och hållbarhet

Etiska riktlinjer och hållbarhet

Ändamål
Våra etiska riktlinjer ska säkerställa att alla som agerar på uppdrag av Nordic Crane utför sin verksamhet på ett etiskt sätt och i linje med företagets värderingar och principer för affärssed och personligt uppförande.

Hållbarhet är viktigt för oss. Vår ambition är att bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att den kan upprätthållas över tid, utan att riskera människoliv eller skada miljön. För oss handlar det om miljö, sociala förhållanden och hur vi driver företaget.

Affärssed
Verksamheten ska vara känd som ett pålitligt företag som levererar kvalitet.

Kunder och partners skall ha förtroende för verksamheten och dess medarbetare. Företaget och dess anställda begår att följa tillämpliga lagar och förordningar, följa höga etiska standarder och ta ett aktivt socialt ansvar i sin verksamhet. Medarbetaren ska följa de regler och riktlinjer som kunden fastställt för det enskilda uppdraget.

Nordic Crane ska sträva efter att säkerställa att underleverantörer av varor och tjänster till företaget följer en motsvarande hög etisk standard.

Nordic Crane ska ha en företagskultur som präglas av företagets värderingar:

  • Ärlighet
  • Lojalitet
  • Entusiasm

Jämn tävling
Nordic Crane ställer höga etiska krav och konkurrerar inom de ramar som konkurrensreglerna sätter på de marknader där Nordic Crane är aktivt, såväl i förhållande till konkurrenter som till kunder och leverantörer.

Mutor och korruption
Mutor, korruption och konkurrenshämmande verksamhet förstör marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Nordic Crane tolererar inte och motsätter sig alla former av korruption, direkt eller indirekt, mutor eller andra otillbörliga fördelar för affärsmässig eller privat vinning, varken för företaget eller andra.

Korruption omfattar mutor och otillbörlig handel med inflytande. Korruption undergräver laglig affärsverksamhet, snedvrider konkurrensen, förstör företagets rykte och utsätter företag och privatpersoner för risker.

Mutor är att erbjuda, betala, ge bort eller utföra tjänster för att på ett otillbörligt sätt påverka en affärsuppgörelse. Mutor och korruption, oavsett om det är i samband med statligt anställda eller kommersiella enheter, kan ske direkt eller indirekt genom tredje part.

Gåvor och gästfrihet
Nordic Crane förbjuder erbjudande eller mottagande av affärsvaror – gåvor, gästfrihet, utgifter eller förmåner – som kan utgöra en otillbörlig påverkan. Dessutom får affärsförmåner endast erhållas eller erbjudas om de är obetydliga både i fråga om värde och frekvens och om tid och plats är lämpliga.

Om det är uppenbart affärsrelaterat kan den anställde delta i sociala sammankomster, få middag eller underhållning, förutsatt att kostnaden är rimlig.

Gåvor eller representation får aldrig påverka affärsbeslut och får inte medföra förpliktelser för den anställde eller Nordic Crane.

Jämställdhet, mångfald och respekt
Nordic Crane strävar efter en arbetsmiljö som präglas av jämställdhet, mångfald och ömsesidig respekt, där alla har möjlighet att bidra till företagets framgång och förverkliga sin potential. Anställda och andra som är involverade i Nordic Cranes verksamhet ska behandlas på ett sätt som inte diskriminerar med avseende på kön, hudfärg, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, medborgarskap, socialt eller etniskt ursprung, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller andra omständigheter. Nordic Crane tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på någon av våra arbetsplatser.

Vi ska bemöta de som berörs av vår verksamhet med respekt, dialog och delaktighet.

Nordic Crane har en grundläggande respekt för internationella mänskliga rättigheter. Nordic Crane kommer inte att köpa produkter eller tjänster som är baserade på tvångsarbete, slavarbete, barnarbete, social dumpning eller som produceras i strid med rätten till en organiserad arbetsmarknad.

Sekretess
Nordic Crane har åtagit sig att skydda den konfidentiella information som den får tillgång till, oavsett om det är information som tillhör företaget eller affärspartners, och att inte missbruka denna information. Sådan konfidentiell information kan innehålla information om säkerhet, individer, kommersiell, teknisk, avtalsmässig eller annan rättsligt skyddad information. Tystnadsplikten gäller inte bara externt, utan även för kollegor som inte behöver relevant information i sitt arbete. Tystnadsplikten gäller även efter att anställningsförhållandet eller annat avtalsförhållande med Nordic Crane har upphört.

Intressekonflikt
Det föreligger en intressekonflikt när en personlig relation, deltagande i extern verksamhet eller intressen i annan handel påverkar eller antas påverka ens beslut.

Anställda får inte ha uppdrag för eller ägarintressen i konkurrerande företag, med kunder eller leverantörer.

Situationer som kan skapa en konflikt mellan enskilda, privata intressen och Nordic Cranes intressen, eller situationer som på något sätt kan ha en negativ inverkan på företagets handlings- eller omdömesfrihet, ska undvikas.

Det ligger alltid i Nordic Cranes intresse att medarbetarna talar om etiska frågor.

Köp av sexuella tjänster
Nordic Crane motsätter sig köp av sexuella tjänster. Medarbetaren ska avstå från att köpa sexuella tjänster i samband med arbete eller tjänsteresa för Nordic Crane.

Drogfri
Nordic Crane är en drogfri arbetsplats. Ingen ska njuta eller vara påverkat av alkohol eller andra droger i sitt arbete för Nordic Crane.

Begränsade mängder alkohol får dock serveras när lokala kutymer och särskilda tillfällen gör det lämpligt, förutsatt att intaget inte kombineras med användning av maskiner, bilkörning eller andra aktiviteter som är oförenliga med användning av alkohol. Nordic Crane har sin egen drog- och spelpolicy.

Underrättelse
Nordic Crane har en visselblåsarpolicy

Med denna policy specificerar Nordic Crane hur anställda som har rätt att rapportera klandervärda förhållanden i företaget kan agera utan att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet och drabbas av arbetsrättsliga åtgärder eller andra negativa konsekvenser.

Syftet är att ge tydliga riktlinjer för när och hur klandervärda förhållanden kan rapporteras i Nordic Crane i situationer där det inte är relevant att använda det ordinarie systemet för rapportering av incidenter. Alla avslöjanden av allvarliga klandervärda förhållanden ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

Policyn har utvecklats på grundval av relevant lagstiftning (AML. kapitel 2A)

Konsekvens av överträdelse
Brott mot Nordic Cranes etiska riktlinjer tolereras inte. Överträdelse mot riktlinjerna kan leda till disciplinära åtgärder, avsked och rapportering till myndigheter.

Miljö
Vi på Nordic Crane ska bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling i samhället.

Det ska vi göra genom att identifiera våra miljöaspekter, vidta förebyggande åtgärder, säkerställa efterlevnad och ständiga förbättringar samt ställa krav på val av leverantörer av produkter och tjänster.

Vår ambition inom vår kärnverksamhet är att bidra till en mer hållbar framtid genom att vara det gröna alternativet.

Våra medarbetare 
På Nordic Crane ska varje medarbetare känna sig betydelsefull och trivas med sina arbetsuppgifter i en inkluderande arbetsmiljö. Ett synligt och tydligt HSE-ledarskap i kombination med engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa en säker och trivsam arbetsplats.

Vi kommer att skydda arbetstagarnas rättigheter genom samarbete med fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, leveranskedjor och offentliga myndigheter.

Socialt ansvar
Genom att stödja både sport- och kulturevenemang vill vi bidra till att förbättra upplevelser och livskvalitet i lokalsamhället. ”Lycka är att vara till nytta.”Vi är också involverade i flera projekt i samarbete med NSP Aid  (North-South Partnership Aid).