Öppenhetsakten

Öppenhetsakten

Syfte

Vår verksamhet och vårt samarbete med leverantörer ska främja syftet med öppenhetslagen. Det handlar om att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med leveransen av våra tjänster, och att säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur vår verksamhet hanterar negativ påverkan på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Ansvar

Verkställande direktör tillsammans med styrelsen är överordnat ansvariga för rutinen och ska i samråd med ämnesansvariga se till att aktsamhetsbedömningar genomförs i de olika delarna av vårt företags affärsområden.

Beskrivning

Genomförandet av aktsamhetsbedömningar ska baseras på OECD:s modell för skälig aktsamhet för ansvarsfullt företagande:

Skälig aktsamhet ska genomföras i enlighet med följande arbetsmetod:

  • Årliga arbetsmöten ska hållas för att genomföra aktsamhetsgranskningar
  • Riskkartläggning ska genomföras i samband med vår rekvisition av varor och tjänster
  • Vi kommer att söka tillgänglig information om våra leveranskedjor och riskkartläggning från branschorganisationer som vi är anslutna till. Åtgärder kan genomföras direkt gentemot leverantörer från vår verksamhet eller genom en gemensam förfrågan från branschen genom branschorganisationer eller andra partners
  • Baserad på riskkartläggning och prioritering/väsentlighetsanalys ska förbättringsområden och åtgärder prioriteras
  • Resultaten av riskkartläggningen dokumenteras i ett skriftligt utlåtande. Det skriftliga utlåtandet från våra aktsamhetsbedömningar ska vara lättillgängligt genom att kontakta kran@nordiccrane.com 
  • I enlighet med öppenhetslagen informerar vi om var rapporten finns tillgänglig och uppdaterar rapporten senast den 30 juni varje år

Enligt öppenhetslagen har alla rätt till skriftlig information om hur vår verksamhet hanterar faktiska och eventuella negativa konsekvenser relaterade till mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i våra leverantörskedjor.

Se vår policy och vårt  rapporteringssystem för rapportering av klandervärda förhållanden.

Etiska riktlinjer och hållbarhet 
Se vår policy för etiska riktlinjer och hållbarhetspolicy.